Masterplan, OLVG, locatie West Amsterdam

 

Aanleidingen tot samenwerking

OLVG ontwikkelt haar Vastgoed op de locaties Oost en West om tot een betere profilering van haar vestigingen te komen. Concrete plannen voor een Labgebouw en de projectnota Jan Evertsenstraat – West bieden OLVG kansen voor de ontwikkelingen van haar ziekenhuis locatie op West. In de visie van OLVG kan deze locatie zich ontwikkelen tot een levendig, vitaal en aantrekkelijk deel van de stad. Er is de sterke wens om de stad naar het ziekenhuis te brengen. Dit betekent dat het huidige terrein ruimte kan maken voor andere gebruikers. Het idee van een zorgcluster waarop plek is voor bijvoorbeeld huisvesting van nieuwe medewerkers en andere zorgaanbieders.

Samen met Newjoy Concepts en MUST Stedenbouwkundig bureau zijn deze ruimtelijke en functionele verkenningen gemaakt. Op basis hiervan zijn gesprekken gevoerd met de Gemeente Amsterdam en Reade om te kijken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze stadslocatie. Newjoy concepts behartigt de functionele, ruimtelijke en architectonische belangen van het OLVG tijdens deze planfase.

 

Masterplan locatie OLVG-west

Een vitale gezonde stad kan niet zonder een robuust, adaptief en hoogwaardige infrastructuur voor gezondheidszorg. Inmiddels is door OLVG, Reade en de stad een kansrijk ontwikkelscenario uitgewerkt tot een masterplan. Dit plan waarborgt de noodzakelijke flexibiliteit en groeiruimte voor het OLVG en creëert kansen voor de ontwikkeling van nieuwbouw voor Reade en tevens een betere inpassing van het zorgcluster in de stedelijke omgeving.

Transformatie en verdichting van het terrein biedt de kans om een prettige overgangszone te vormen tussen de stad en de omliggende woonwijken. Het masterplan is geen vastomlijnd plan, maar een langetermijnvisie over de inbedding van de ontwikkelingen op de schaal van de stad en ruimtelijke doelen op de locatie.

 

Ontvlechten van stromen

De kern van het Masterplan omvat het doortrekken van de bestaande lichtstraat vanaf de Jan Tooropstraat naar de Oostzijde van het gebied, en dan met een haakse bocht richting de Jan Evertsenstraat. Zo wordt een structuur gemaakt die bestaand en nieuw verbindt, en een ruggengraat vormt voor de toekomstige ontwikkeling van het ziekenhuis. De overdekte looproute vormt een passage die deel van de stad wordt.

Aan de Jan Evertsenstraat zal een tweede toegang naast een parkeervoorziening en de nieuwbouw van Reade aan sluiten op een nieuwe Kiss & Ride zone. De logistieke routes zijn uit het publieke domein van het terrein gehaald en aan de Noordzijde geconcentreerd. Door een ongelijkvloerse kruising van parkerende auto’s en voetgangers ontstaat een publieksvriendelijke openbare ruimte aan de zuidzijde van het gebied.

 

Nabije toekomst

De bouwstenen van het masterplan ‘Stedelijk Zorgcluster voor de stad’ geven handvatten voor de verdere verdichting en samenwerking op en rondom het huidige complex op de langere termijn. Tegelijkertijd zijn deze randvoorwaardelijk voor de ontwikkelingen van de komende 10 jaar.

Binnen deze periode valt de uitbreiding van het stadsziekenhuis met de realisatie van het laboratorium op korte termijn. Het Mastereplan biedt tevens kansen voor andere maatschappelijke, medische en/ of zorgfuncties, waaronder het Hart-Vaat-Longcentrum OLVG en het reumatologie- en revalidatiecentrum van Reade.

Het Masterplan biedt op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de verdere concretisering van het programma en de aanzet voor een nieuw bestemmingsplan. De komende periode worden diverse volgende punten uitgewerkt zoals het stedenbouwkundig plan, herprofilering van het kavel en wordt er gekeken naar vastgoed- en grond exploitatie. De consequenties voor programma, fasering en verkeer worden in samenwerking met alle partijen verder ontwikkeld en uitgewerkt.

 

NewJoy concepts is als architect al jaren betrokken bij OLVG en heeft ontworpen en gewerkt aan AGW kantoren, Poliklinische apotheek, Bloedafname, Personeelsrestaurant, Gipskamer, Anna Paviljoen, Centrale hal, Cardiologie, Masterplan en Onco-gym.

Categorie
Architectuur, Conceptontwikkeling, Gezondheidszorg, Stedenbouw